50 COMMENTS

  1. ቸብቸብ ስታምሩ ውይ ፍቅር የሆናችሁ ህዝቦች ፈጣሪ አምላክ ከክፍ ነገር ሁሉ ይብቃችሁ ትግርኛ የሚያስለምደኝ ባገኝ ግን ምንኛ መታደል ነው

  2. ትግራወይቲ ገይርካ ዝፈጠርካን ተመስገን አምላኬ ሕጉስቲ እየ ባኣካትክም ድስ ትብል ሙዝቃ ኣቲ ሚዘር ዋውው ፀላኣ ዓይንክም ድፍን ይብል ቀፅሎሉ&&&&&@@@

Comments are closed.