50 COMMENTS

  1. አር ለበጊዜው ሳልኮምት አልወጣም ውይ አተ ጥቁር ሸይጣን አት እባብ ሚኪን እደዚህ ከተነሳ አለቀልህ ፈሪ ያስታውቃል ተደብቆ ነው ዱላው ቦቅቧቃ ወንድነት ማለት ታማኝነትን ማጠከር ነው እጪ

  2. ዳናወች ውስጤ ናችሁ ግን ሊያ አታብዢው ሀርግ ደግሞ ውሼትሺን አቁሚ ሌላው ደሞ ደህናነው ዳኝን አላየሁትም ዛሬ የሚናፈቅ ሰው ነው በተረፈ ዳናወች አትጥፎ እየዘገያችሁብነ ነው

  3. ይድረስ ለኢትዮጵያ ፊልም አክተሮች እና ደራሲያኖች በሙሉ ለምትሰሩት የፊልም ሆነ ድራማ ስራችሁን እባካችሁ ተንኮል እና የአለባበስ ስራትን በልኩ አድርጉት

Comments are closed.