50 COMMENTS

  1. እሮ የምትባይ ሰው ግን እፍፍፍ ሀርግ ውሸትሽን ቀንሽ ትዝታ በዚህ ቀጥይበት እድል ግን ሰው ይጣፍል በይቅርታ ይመለሳል በርግጥ አልፈርድብሽም ምክናቱም ልጀ ስለሆንሽ ታዱይ የሀርግን ልጀ ማን ጋ እዳለች ልደርስባት ነው የሳምት ሰው ይበለን።

Comments are closed.