50 COMMENTS

  1. በናታችሁ የማሂአቋም(እስታይል ገርሞኝ በጣም አየዋት ምንደመሰለችኝ ታውቃላችሁ የንግስና ቆብ ነው የምትመስለው

  2. ድማሙ አደኝመሆንነበርበት ግን ዋናው አደኝመሆን አይደለም ወደስራመግባት ታወቅመሆን ነው ወድሚ አይክፍህ

Comments are closed.