34 COMMENTS

  1. የናተ የድራማው ሃሳብ ምን እደሆነ እካን በቅጡ አይገባም ጭራሽ በቤቶች ሙድ ለመያዝ ትፍልጋላችሁ የምር ቅናታም ነው ደራሲው

  2. በሉ ስርአት ያዙ ቤቶችን እንዳትዘልፉ እናተ እንኳን ምትገለፍጡትን እያየንላችሁ ነው

Comments are closed.