40 COMMENTS

  1. uuuf tirrii na yaadichiftee wagga15hra naannoo keenyaatti dargaggoonni aruuzaa irratti yoo sirban rargeen ture har.a garuu nama tokkoyyu kan sirbu argee hin beekuu ati gudda galatoomi baayye namatii tola hojii miidhagadhaa

  2. wowow Yoo Sirban akka keessaniti Aadaa ufitin boonudha 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
    waanti hundduu nama hawata
    babaareedduwwaan Saba koo
    ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
    galatooma itti fufa…

Comments are closed.