50 COMMENTS

  1. ለድራማው አስተያየት መስጠት ትታችሁ የመዳም ፈርዶባት ሁሌም ስማን ሳትጠሩ አይሆንላችሁ ምስኪን እፅ ገናት አሳዘናችኝ

  2. የምሰሩት አልቆባችኋል 27 ደይቃ በሳምት አድቀን ለምት ለቁት ወይ ሳምት ጭራሽ ዛሪስ በአስራምስ ቀን ለምትለቁት እደት እዳስጠላችሁኝ ደሞ ለዚህ ሳምት ሙሉ መጠበቂ

  3. ዉይ እራሄል እና አጥላባቸዉ ጉዳችሁ ሊፈላ ነዉ እኔን የሚያስፈራኝ ምስኪኗ የራሄል ጓደኛ እንዳይገሏት ነዉ

Comments are closed.