6 COMMENTS

  1. ብዙ ጋዜጠኞች ላይ ምታይ ነገር ነው ያነሳከው።የ አንተው ግን ኣስቆኛል ኣሳዝነከኛል በ ፊለፊት የ እስትድዎ ቀዩ ማብራት እና አላፊዎቹ ካ ጠገብክ ደግሞ ጠቅላይ ምንስትሩ አጣብቂኝ ውስጥ ኣስገቡክ በፊት እንኳን በ ካርቾ ነው ያሉክ አሁን ግን ከዚም የባሰ ይሆን ነበር ምናልባት በ ካርቾ ቃሊቲ ድረስ ክክክክ

Comments are closed.