50 COMMENTS

  1. አመሠግናለሁ ምርጦች እንኳን ደገማችሁት አላየሁትም ነበር ቶሎ አታጥፉት ስራ ላይ ስለሆንን አይመችም ከ2እና ከ3 ቀን በኃላም እናየዋለን

  2. ወላፈኖች እናእናመሠግናለን ልጅቱንልጅቱን ያያወርቁ ወስዶት ይሆናልይሆናል መክንን ናልጅህአሳቃቹኝ ፩ኪሎ ስጋ5አይነትወጥ

Comments are closed.